3 Φεβ 2012

Το Τριώδιο


Το Τρι­ώ­διο α­πο­τε­λεί το κι­νη­τό ε­κεί­νο τμή­μα του εκ­κλη­σι­α­στι­κού έ­τους που προ­πα­ρα­σκευά­ζει για τον ά­ξιο ε­ορ­τα­σμό των Πα­θών και της Α­να­στά­σε­ως με α­νά­λο­γα βι­ώ­μα­τα, πνευ­μα­τι­κή καλ­λι­έρ­γεια και συμ­με­το­χή, με α­γώ­να με­τα­νοί­ας, προ­σευ­χής και νη­στεί­ας.Πε­ρι­λαμ­βά­νει δέ­κα Κυ­ρια­κές. Α­πό την Κυ­ρια­κή του Τε­λώ­νου και Φα­ρι­σαί­ου μέ­χρι τον Ε­σπε­ρι­νό του Μ. Σαβ­βά­του.

Δι­αι­ρεί­ται σε δύ­ο τμή­μα­τα. Το προ της Νη­στεί­ας (Κυ­ρια­κή Τε­λώ­νου και Φα­ρι­σαί­ου, Α­σώ­του, Α­πό­κρε­ω, Τυ­ρο­φά­γου) και της Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στής και της Μ. Ε­βδο­μά­δας δη­λα­δή έ­ξι ε­βδο­μά­δες και μί­α (Α’ Κυ­ρια­κή των Νη­στει­ών – της Ορ­θο­δο­ξί­ας, Β’ Κυρ. Νη­στει­ών- Αγ. Γρη­γο­ρί­ου Πα­λα­μά, Γ’ Κυρ. Νη­στει­ών- Σταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σε­ως, Δ’ Κυρ. Νη­στει­ών – Αγ. Ι­ω­άν­νου της Κλί­μα­κος, Ε’ Κυρ. Νη­στει­ών- Ο­σί­ας Μα­ρί­ας της Αι­γυ­πτί­ας, Στ’ Κυρ. Νη­στει­ών- Βα­ΐ­ων και η Με­γά­λη Ε­βδο­μά­δα).
Το Τρι­ώ­διο δι­α­μορ­φώ­θη­κε σε τε­λι­κή μορ­φή γύ­ρω στον 15ο αι­ώ­να. Ο­νο­μά­στη­κε Τρι­ώ­διο για­τί οι Κα­νό­νες κα­τά τις κα­θη­με­ρι­νές α­κο­λου­θί­ες του Όρ­θρου πε­ρι­λαμ­βά­νουν τρεις ω­δές την η’, θ’ και μια α­πό τις πρώ­τες ω­δές.

Κυ­ρια­κή Τε­λώ­νου και Φα­ρι­σαί­ου: Η συν­τρι­βή της καρ­διάς και η τα­πει­νό­φρο­νη α­πο­φυ­γή του φα­ρι­σα­ϊ­κού ε­γω­ι­σμού α­νοί­γει τις πύ­λες της α­λη­θι­νές με­τά­νοι­ας και του θεί­ου ε­λέ­ους.

Κυ­ρια­κή Α­σώ­του: Το­νί­ζε­ται το πνεύ­μα της με­τά­νοι­ας και το με­γα­λεί­ο της χρι­στι­α­νι­κής ε­λευ­θε­ρί­ας.

Κυ­ρια­κή των Α­πό­κρε­ω: Προ­η­γεί­ται το Ψυ­χο­σάβ­βα­το υ­πέρ «πάν­των των α­π’ αι­ώ­νος κοι­μη­θέν­των ευ­σε­βώς ε­π’ ελ­πί­δι α­να­στά­σε­ως ζω­ής αι­ω­νί­ου». Α­κο­λου­θεί την Κυ­ρια­κή η υ­πό­μνη­ση της μελ­λού­σης κρί­σε­ως και η προ­τρο­πή για με­τά­νοι­α. Ο Χρι­στός εμ­φα­νί­ζε­ται ε­πί θρό­νου δό­ξης.

Κυ­ρια­κή της Τυ­ρο­φά­γου ή του α­πω­λε­σθέν­τος Πα­ρα­δεί­σου της τρυ­φής: Με­τά την προ­πα­ρα­σκευ­ή των ψυ­χών προς με­τά­νοι­αν αρ­χί­ζει και η σω­μα­τι­κή συμ­με­το­χή στη νη­στεί­α.

Η Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή έ­χει βα­σι­κό χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό της την εγ­κρά­τεια και τη νη­στεί­α. Προ­βάλ­λει συν­τα­ρα­κτι­κά πρό­τυ­πα.

Α’ Κυ­ρια­κή των Νη­στει­ών ή της Ορ­θο­δο­ξί­ας. Το Σάβ­βα­το το πα­ρά­δειγ­μα του Αγ. Θε­ο­δώ­ρου, που μας θυ­μί­ζει πό­σο δυ­να­τή εί­ναι η ζων­τα­νή πί­στη. Την Κυ­ρια­κή της Ορ­θο­δο­ξί­ας η α­να­στή­λω­ση των ει­κό­νων, η νί­κη των κα­θα­ρών των πνευ­μα­τι­κών αν­θρώ­πων α­πέ­ναν­τι σε κά­θε πλά­νη και αί­ρε­ση.

Β’ Κυ­ρια­κή των Νη­στει­ών- Αγ. Γρη­γο­ρί­ου του Πα­λα­μά: Κεν­τρι­κό θέ­μα η νη­στεί­α, η προ­σευ­χή και η έν­το­νη ά­σκη­ση της ε­λε­η­μο­σύ­νης. Αυ­τά βο­η­θούν τον ε­σω­τε­ρι­κό κα­θαρ­μό. Πρό­τυ­πο ο Αγ. Γρη­γό­ριος ο Πα­λα­μάς. Στο πρό­σω­πό του συγ­κεν­τρώ­νε­ται σο­φί­α και γνώ­ση που αν­θί­ζουν α­πό μια βα­θειά ορ­θό­δο­ξη πί­στη.

Γ’ Κυ­ρια­κή των Νη­στει­ών- της Σταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σε­ως. Τώ­ρα υ­μνεί­ται ο Σταυ­ρός, ο «της ε­γέρ­σε­ως Χρι­στού τας αυ­γάς φω­το­βο­λείν». Ο άν­θρω­πος το­πο­θε­τεί­ται α­πέ­ναν­τι στο Σταυ­ρό. «Ό­στις θέ­λει ο­πί­σω μου ελ­θείν α­παρ­νη­σά­σθω ε­αυ­τόν και α­ρά­τω τον σταυ­ρόν αυ­τού». Ο Σταυ­ρός προ­βάλ­λε­ται ως στή­ριγ­μα και βο­ή­θεια.

Δ’ Κυ­ρια­κή των Νη­στει­ών- Αγ. Ι­ω­άν­νου της Κλί­μα­κος. Με­τά την ά­σκη­ση ο δρό­μος της α­νυ­ψώ­σε­ως. Ο Αγ. Ι­ω­άν­νης της Κλί­μα­κος προ­σφέ­ρει την αν­θρώ­πι­νη εμ­πει­ρί­α της μυ­στι­κής α­νό­δου.

Ε’ Κυ­ρια­κή των Νη­στει­ών – της Ο­σί­ας Μα­ρί­ας της Αι­γυ­πτί­ας. Βα­θειά συ­νει­δη­τή με­τά­νοι­α. Πρό­τυ­πον η Ο­σί­α Μα­ρί­α η Αι­γυ­πτί­α, η πρώ­ην α­μαρ­τω­λή, α­σκή­τρια της ε­ρή­μου για 47 ο­λό­κλη­ρα χρό­νια. Την Τε­τάρ­τη ο Μέ­γας Κα­νό­νας και την Πα­ρα­σκευ­ή ο Α­κά­θι­στος Ύ­μνος.

ΣΤ’ Κυ­ρια­κή των Νη­στει­ών- Βα­ΐ­ων: ( Το Σάβ­βα­το η α­νά­στα­ση του Λα­ζά­ρου). Η θρι­αμ­βευ­τι­κή εί­σο­δος του Ι­η­σού στα Ι­ε­ρο­σό­λυ­μα.

Με­γά­λη Ε­βδο­μά­δα: Εί­σο­δος στο χώ­ρο του μυ­στη­ρί­ου. Η Μεγ. Τεσ­σα­ρα­κο­στή μάς προ­ε­τοί­μα­σε με τη χά­ρη του Θε­ού και τη δι­κή μας προ­σπά­θεια, στην τα­πει­νο­φρο­σύ­νη, στη με­τά­νοι­α, στην προ­σο­χή, την ά­σκη­ση, την νη­στεί­α και προ­σευ­χή για τη συμ­με­το­χή μας στη θεί­α Κοι­νω­νί­α.
Στην πο­ρεί­α των η­με­ρών η δι­κή μας προ­σπά­θεια παί­ζει βα­σι­κό ρό­λο. Η χά­ρη του Θε­ού τον α­πο­φα­σι­στι­κό. Η εί­σο­δος μας στο χώ­ρο του α­γί­ου και η ζω­ή μας μέ­σα στον κό­σμο του «φρι­κτού» και συ­νά­μα «γο­η­τευ­τι­κού μυ­στη­ρί­ου» της αν­θρώ­πι­νης ύ­παρ­ξης μπο­ρεί να γί­νει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ (Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡ. ΚΟΡΑΚΑ 2)

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα