24 Απρ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ


ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΒΑ­Ϊ­ΩΝ 28 Α­ΠΡΙ­ΛΙΟΥ
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.00 π.μ. Όρ­θρος & Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.
Ε­σπέ­ρας: Ώ­ρα 6.00 μ.μ. Ε­σπε­ρι­νός στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.
Ώ­ρα 7.30 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου, χο­ρο­στα­τούν­τος του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Πέ­τρας & Χερ­ρο­νή­σου κ. ΝΕ­ΚΤΑ­ΡΙΟΥ.

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ 29 Α­ΠΡΙ­ΛΙΟΥ
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.00 π.μ. Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεία Λει­τουρ­γί­α στον Ι­ε­ρό Να­ό του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου.
Ε­σπέ­ρας: Ώ­ρα 6.00 μ.μ. Μέ­γα Α­πό­δει­πνο στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.
Ώ­ρα 7.30 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΤΡΙ­ΤΗ 30 Α­ΠΡΙ­ΛΙΟΥ
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.00 π.μ. Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θεία Λει­τουρ­γί­α στον Ι­ε­ρό Να­ό του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου.
Ε­σπέ­ρας: Ώ­ρα 6.00 μ.μ. Μέ­γα Α­πό­δει­πνο στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.
 Ώ­ρα 7.30 μ.μ. Α­κο­λου­θί­α του Νυμ­φί­ου στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου, χο­ρο­στα­τούν­τος του Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Πέ­τρας & Χερ­ρο­νή­σου κ. ΝΕ­ΚΤΑ­ΡΙΟΥ.

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ 1 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.00 π.μ. Προ­η­γι­α­σμέ­νη Θ. Λει­τουρ­γί­α στον Ι­ε­ρό Να­ό του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου.
Ε­σπέ­ρας: Ώ­ρα 6.00 μ.μ. Ι­ε­ρό Ευ­χέ­λαι­ο στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.
– Ώ­ρα 7.30 μ.μ. ο Όρ­θρος της Με­γά­λης Πέμ­πτης στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΠΕΜ­ΠΤΗ 2 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.30 π.μ. ο Ε­σπε­ρι­νός & η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Μ. Βα­σι­λεί­ου στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.
Ε­σπέ­ρας: Ώ­ρα 7.00 μ.μ. η Α­κο­λου­θί­α των Α­γί­ων Πα­θών στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.

ΜΕ­ΓΑ­ΛΗ ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η 3 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Πρω­ί: Ώ­ρα 10.00 π.μ. οι Με­γά­λες Ώ­ρες & ο Ε­σπε­ρι­νός της Α­πο­κα­θη­λώ­σε­ως στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.
Ε­σπέ­ρας: Ώ­ρα 8.00 μ.μ. η Α­κο­λου­θί­α του Ε­πι­τα­φί­ου στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.

ΟΙ ΠΕ­ΡΙ­ΦΟ­ΡΕΣ ΤΩΝ Ε­ΠΙ­ΤΑ­ΦΙ­ΩΝ
Ι­ε­ρού Να­ού Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου: Στρ. Κό­ρα­κα - Ε­ρυ­θρού Σταυ­ρού –Ί­δης – Ερ­γα­τι­κής Ε­στί­ας – Δί­κτης – Πα­λαι­ο­λό­γου – Γέ­φυ­ρα - Α­κτής Κουν­δού­ρου.
Ι­ε­ρού Να­ού Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου: Αγ. Αν­τω­νί­ου -Γ. Σε­φέ­ρη - Ξαν­θου­δί­δου - Στ. Σπα­νά­κη - Γ. Παγ­κά­λου - Εμ­πο­δί­ου – Μ. Α­μα­ρι­ώ­του – Γνώ­σε­ως – Γ. Σε­φέ­ρη.

ΜΕ­ΓΑ­ΛΟ ΣΑΒ­ΒΑ­ΤΟ 4 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Πρω­ί: Ώ­ρα 8.00 π.μ. ο Ε­σπε­ρι­νός & η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Μ. Βα­σι­λεί­ου στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.
Ε­σπέ­ρας: Κω­δω­νο­κρου­σί­α ώ­ρα 11η νυ­χτε­ρι­νή στους Ι­ε­ρούς Να­ούς Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου & Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου. Α­ΝΑ­ΣΤΑ­ΣΗ ώ­ρα 12η και εν συ­νε­χεί­α η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α του Ι­ε­ρού Χρυ­σο­στό­μου στους πα­ρα­πά­νω Να­ούς.

ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ ΤΟΥ ΠΑ­ΣΧΑ 5 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Πρω­ί: Ώ­ρα 11.00 π.μ. ο Ε­σπε­ρι­νός της Α­γά­πης στον Ι­ε­ρό του Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου. Θα ε­πα­κο­λου­θή­σει «Πα­σχά­λιον Γεύ­μα» στην αί­θου­σα του Ι­ε­ρού Να­ού.

ΔΕΥ­ΤΕ­ΡΑ ΔΙ­Α­ΚΑΙ­ΝΗ­ΣΙ­ΜΟΥ 6 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Ε­ΟΡ­ΤΗ ΤΟΥ Α­ΓΙΟΥ ΜΕ­ΓΟ­ΜΑΡ­ΤΥ­ΡΟΣ ΓΕ­ΩΡ­ΓΙΟΥ
Κυ­ρια­κή του Πά­σχα Ε­σπέ­ρας: Ώ­ρα 6.30 μ.μ. ο Ε­σπε­ρι­νός στον ε­ορ­τά­ζον­τα Ι­ε­ρό Να­ό του Α­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου.
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.00 π.μ. ο Όρ­θρος & η πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

ΤΡΙ­ΤΗ ΔΙ­Α­ΚΑΙ­ΝΗ­ΣΙ­ΜΟΥ 7 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Ε­ΟΡ­ΤΗ ΤΩΝ Α­ΓΙ­ΩΝ ΡΑ­ΦΑ­ΗΛ, ΝΙ­ΚΟ­ΛΑ­ΟΥ & ΕΙ­ΡΗ­ΝΗΣ
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.00 π.μ. ο Όρ­θρος & η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στον Ι­ε­ρό Να­ό του Α­γί­ου Αν­τω­νί­ου.

ΤΕ­ΤΑΡ­ΤΗ ΔΙ­Α­ΚΑΙ­ΝΗ­ΣΙ­ΜΟΥ 8 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.00 π.μ. ο Όρ­θρος & η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στον Ι­ε­ρό Να­ό Τι­μί­ου Προ­δρό­μου του Α΄ Κοι­μη­τη­ρί­ου.

ΠΕΜ­ΠΤΗ ΔΙ­Α­ΚΑΙ­ΝΗ­ΣΙ­ΜΟΥ 9 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Ε­ΟΡ­ΤΗ ΤΗΣ Α­ΓΙΑΣ ΕΙ­ΡΗ­ΝΗΣ
Τε­τάρ­τη Ε­σπέ­ρας: Ώ­ρα 6.30 μ.μ. ο Ε­σπε­ρι­νός στον ε­ορ­τά­ζον­τα Ι­ε­ρό Να­ό της Α­γί­ας Ει­ρή­νης.
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.00 π.μ. ο Όρ­θρος & η πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

ΠΑ­ΡΑ­ΣΚΕΥ­Η ΔΙ­Α­ΚΑΙ­ΝΗ­ΣΙ­ΜΟΥ 10 ΜΑ­Ϊ­ΟΥ
Ε­ΟΡ­ΤΗ ΤΗΣ ΖΩ­Ο­ΔΟ­ΧΟΥ ΠΗ­ΓΗΣ
Πρω­ί: Ώ­ρα 7.00 π.μ. ο Όρ­θρος & η Θεί­α Λει­τουρ­γί­α στον ε­ορ­τά­ζον­τα Ι­ε­ρό Να­ό Ζω­ο­δό­χου Πη­γής του Β΄ Κοι­μη­τη­ρί­ου.

Οι Ιερείς της Ενορίας, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
η Ερανική Επιτροπή και η Φιλόπτωχος Αδελφότης
σας εύχονται να διέλθετε με ευλάβεια & κατάνυξη
την Αγία & Μεγάλη Εβδομάδα
και να εορτάσετε με ψυχική αγαλλίαση το
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2013

ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ (Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΡ. ΚΟΡΑΚΑ 2)

ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα